PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Obowiązek Informacyjny RODO

Wszystkie informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych dostępne są w BIP Hevelianum

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Hevelianum z siedzibą w Gdańsku, ul. Gradowa 6, kod pocztowy: 80-802.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres sekretariat@hevelianum.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@hevelianum.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będzie nadzorujący pracę Hevelianum Urząd Miejski w Gdańsku, a także Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, prowadzący m.in. sprawy księgowe Hevelianum. Ponadto odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty świadczące usługi na rzecz Hevelianum, w tym uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty, z którymi Hevelianum zawarło umowę na świadczenie usług ochrony, w tym monitoringu wizyjnego, obsługujące płatności Czu świadczące usługi obsługi informatycznej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe sa przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustaw, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

e)    cofnięcia wyrażonej zgody