PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Regulaminu parku

Załącznik nr 1

tekst jednolity

             do Zarządzenia nr …………../2019

Dyrektora Hevelianum

z dnia …… sierpnia 2019 r.

Regulamin korzystania z terenu Hevelianum

§1.

 • Teren obejmuje działki nr: 6/5, 6/8, 6/11, 6/13, 6/14, 6/17, 6/21, 6/23, 26, 6/4, 14/2, 14/4, 14/1 oraz 6/3 (obręb 80), zabudowane kompleksem zabytkowych budynków i budowli stanowiących obiekty fortyfikacji miejskich, usytuowane pomiędzy ulicami H. Dąbrowskiego, Powstańców Warszawskich, 3-go Maja w Gdańsku.
 • Wyżej wymienione działki decyzją Prezydenta Miasta Gdańska nr WS.II.6844.34.2013.LZ.98850 z dnia 15 stycznia 2013 r. oraz decyzją nr WS.II.6844.382.2014.LZ.165925 z dnia 31 lipca 2014 r. są w trwałym zarządzie Hevelianum z siedzibą przy ulicy Gradowej 6 w Gdańsku.

§2.

 • Teren Hevelianum stanowi strefę ograniczonego ruchu pojazdów i jest przeznaczony przede wszystkim dla ruchu pieszych- jest miejscem spacerowym oraz służy do rekreacji.
 • W przypadku zorganizowanej rekreacji należy każdorazowo zwrócić się o wyrażenie pisemnej zgody na udostępnienie terenu do dyrektora Hevelianum.

§3.

Na terenie Hevelianum znajdują się zabytkowe obiekty fortyfikacyjne przeznaczone na potrzeby statutowej działalności Hevelianum, pełniące różne funkcje, w tym funkcję ekspozycyjną. Na terenie obiektów wystawienniczych zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu Zwiedzania”, którego treść dostępna jest w recepcji wystaw oraz na stronie internetowej www.bip.hevelianum.pl.

§4.

Na terenie Hevelianum zabrania się:

 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia drzew, krzewów, trawników i kwiatów oraz rozkopywania gruntu,
 • niszczenia elementów małej architektury, w tym również: przestawiania ławek, koszy na śmieci i elementów wyposażenia placów zabaw,
 • zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników terenu Hevelianum,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w tym zakresie, a także w czasie organizowanych imprez, podczas których Hevelianum pisemnie dopuściło możliwość sprzedaży napojów alkoholowych i ich spożywania w miejscach oznaczonych,
 • używania środków odurzających,
 • używania otwartego ognia, pozostawiania palących się przedmiotów, grillowania, a także palenia ognisk bez pisemnej zgody Hevelianum,
 • używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • wjazdu wszelkich pojazdów z wyjątkiem: rowerów i wózków inwalidzkich, pojazdów służbowych Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i pojazdów pogotowia ratunkowego, gazowego, energetycznego oraz innych środków transportu posiadających zgodę Hevelianum,
 • używania sprzętu nagłaśniającego i innych urządzeń powodujących hałas, bez  zgody Hevelianum,
 • organizowania wszelkiego rodzaju imprez bez zgody Hevelianum,
 • prowadzenia handlu lub usług bez zezwolenia Hevelianum,
 • umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń, w tym również oklejania elementów wyposażenia parku, bez zgody Hevelianum,
 • umieszczania elementów małej architektury, kontenerów i pojemników bez pisemnej zgody Hevelianum,  
 • mocowania na drzewach jakiegokolwiek sprzętu, w tym szczególnie huśtawek i lin,
 • przebywania w i na obiektach fortyfikacyjnych (dotyczy również fortyfikacji ziemnych), które nie zostały udostępnione zwiedzającym,  
 • wchodzenia na skarpy, przechodzenia przez barierki i ogrodzenia zainstalowane na terenie Hevelianum oraz chodzenia poza wyznaczonymi ścieżkami, tj. przez „dzikie przejścia”,
 • palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.

§5.

 • Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta, a także do posiadania przy sobie odpowiedniego zestawu do ich uprzątnięcia. Psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne dodatkowo w kagańcu.
 • Część terenu Hevelianum, oznaczona właściwymi tablicami, jest wyłączona z możliwości wyprowadzania psów.

§6.

Na terenie Hevelianum należy zachować szczególną ostrożność:

 • podczas poruszania się po wzniesieniach i ich krawędziach, stromiznach i alejkach o dużym spadku- osoby poruszające po terenie Hevelianum zobowiązane są do stosowania się do znaków ostrzegających o zagrożeniach oraz do innych znaków informacyjnych,
 • w okresie zimowym od 22 grudnia do 20 marca włącznie, a także poza tym okresem, w czasie zalegania śniegu, błota pośniegowego oraz występowania przymrozków, z uwagi na możliwą śliską nawierzchnię schodów, pochylni, alejek i ścieżek, można poruszać się wyłącznie odśnieżonymi odcinkami ciągów komunikacyjnych,
 • podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz.

§7.

 • Wjazd na teren Hevelianum pojazdów innych niż wymienione w §4 pkt.9 dopuszczalny jest wyłącznie w celu dojazdu do wyznaczonych parkingów.
 • Postój pojazdów możliwy jest na oznaczonych parkingach zlokalizowanych:
 • przy ul. Gradowej 3,
 • przy ul. Gradowej 11,
 • przy ul. 3 Maja 9.

§8.

Część terenu Hevelianum objęta jest monitoringiem wizyjnym.

§9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy zawarte w Uchwale Nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, z uwzględnieniem późniejszych zmian.

Regulamin korzystania z terenu Hevelianum