PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Poznaj nas!

Dołącz do #HevelianumTeam

Zespół Hevelianum tworzy 53 pracowników i 30 animatorów.

Chcesz wiedzieć, co na bieżąco dzieje się w #HevelianumTeam? Dołącz do nas na LinkedIn!


WARTOŚCI HEVELIANUM, CZYLI CO JEST DLA NAS WAŻNE:

  • ZAANGAŻOWANIE/ PASJA
  • ZAUFANIE
  • WSPÓŁPRACA (wolność, odpowiedzialność, razem)


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KAŻDEGO PRACOWNIKA HEVELIANUM POWINIEN BY ZGODNY Z NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI:

  • Robisz to, co potrafisz
  • Robisz to, co potrzebne
  • Jesteś za to odpowiedzialny
  • To, co robisz możesz zmienić, z zachowaniem punktów 1,2 i 3


MISJA I WIZJA HEVELIANUM ZAWARTA JEST W STATUCIE HEVELIANUM:

Przedmiotem działalności Hevelianum jest realizacja programu zakładającego rewitalizację zespołu Fortu Góry Gradowej oraz zaadaptowanie go do czterech wiodących funkcji: edukacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej oraz społecznej.

Funkcja edukacyjna realizowana jest poprzez następujące działania:

a. upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, techniki i kultury,

b. rozbudzanie ciekawości świata i pasji naukowych,

c. wyjaśnianie praw rządzących przyrodą, natury otaczającej nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi,

d. promowanie zachowań i rozwiązań proekologicznych,

e. tworzenie zaplecza edukacyjnego poszerzającego regionalną bazę edukacyjną,

f. tworzenie zaplecza dydaktycznego na potrzeby szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki,

g. promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,

h. tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizacji dzieci i młodzieży,

i. aktywizację dorosłych, w tym seniorów, poprzez stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań nauką i kulturą,

Funkcja rekreacyjna realizowana jest poprzez następujące działania:

a. ochronę przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych parku pofortecznego,

b. realizację programu EKO-Hewelianum,

c. uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony przyrody,

d. kreowanie wizerunku parku pofortecznego jako miejsca spacerowo - wypoczynkowego oraz aktywnej rekreacji,

e. rozwijanie infrastruktury wypoczynkowej pofortecznego parku,

f. prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych parku pofortecznego.

Funkcja turystyczna realizowana jest poprzez następujące działania:

a. ochronę zabytków architektury militarnej zespołu Fortu Góry Gradowej,

b. rewaloryzację konserwatorską obiektów zabytkowych,

c. uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony zabytków, rewaloryzacji konserwatorskiej i archeologii,

d. prowadzenie edukacji historycznej oraz upowszechnianie wiedzy na temat zabytkowego zespołu Fortu Góry Gradowej oraz fortyfikacji miejskich,

e. utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz promocji i ochrony zabytków architektury militarnej,

f. udostępnianie terenu i obiektów zespołu Fortu Góry Gradowej, w tym organizacja zwiedzania z przewodnikiem oraz sprzedaż pamiątek turystycznych,

g. organizowanie imprez turystycznych.

Funkcja społeczna realizowana jest poprzez następujące działania:

a. podniesienie bezpieczeństwa w obrębie zespołu Fortu Góry Gradowej,

b. aktywizację grup wykluczonych społecznie,

c. realizację idei wolontariatu w zakresie zadań statutowych Centrum,

d. inicjowanie akcji partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem szkół i organizacji pozarządowych.