PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Statut Hevelianum

STATUT HEVELIANUM

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Hevelianum jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska.

§2. Hevelianum nie posiada osobowości prawnej.

§3. Siedzibą Hevelianum jest miasto Gdańsk.

§4. Hevelianum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

§5. Hevelianum może posiadać własny znak graficzny i ma prawo używać herbu, logo i flagi Gdańska.

Rozdział 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§6. Przedmiotem działalności Hevelianum jest prowadzenie działań edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, prospołecznych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez:

1) zachowanie i upowszechnianie gdańskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności związanego z dziedzictwem zabytkowego zespołu Fortu Góry Gradowej wraz z Zespołem Szpitala Bożego Ciała oraz Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie;

2) zachowanie i ochrona dziedzictwa naturalnego, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych parku pofortecznego Góry Gradowej wraz z Zespołem Szpitala Bożego Ciała oraz otoczenia Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie;

3) upamiętnianie i promocję dorobku Jana Heweliusza - patrona Hevelianum;

4) promocję i popularyzację dorobku nauk przyrodniczych, humanistycznych, techniki i kultury oraz ukazanie ich znaczenia w życiu współczesnego człowieka;

5) aktywizację społeczności lokalnych poprzez stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań nauką i kulturą;

6) tworzenie warunków dla wyrównywania szans rozwoju oraz samorealizacji dzieci i młodzieży;

7) promowanie postaw i rozwiązań związanych z ochroną środowiska;

8) rozwój przestrzeni turystycznych i rekreacyjnych Hevelianum i Gdańska;

§7. Hevelianum realizuje swoje cele statutowe, podejmując następujące działania:

1) tworzenie i udostępnianie wystaw stałych, czasowych i eksponatów;

2) organizowanie lub współorganizowanie zajęć edukacyjnych, zwiedzania z przewodnikiem, imprez plenerowych, pokazów, spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń, imprez lub uroczystości o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, artystycznym;

3) prowadzenie aktywnej edukacji przy wykorzystaniu nowoczesnych metod kształcenia oraz propagowanie idei uczenia się przez całe życie;

4) wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;

5) tworzenie zaplecza edukacyjnego i naukowego poszerzającego regionalną bazę dydaktyczną;

6) opracowanie, publikację i rozpowszechnienie wydawnictw z zakresu działalności statutowej;

7) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów społecznych;

8) prowadzenie działalności promocyjnej Hevelianum;

9) rewaloryzację konserwatorską i ochronę obiektów zabytkowych.

§8. Hevelianum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie edukacji, kultury, popularyzacji nauki, turystyki i innej.

§9. Hevelianum może wykonywać inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział 3

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

§10. Dodatkowo Hevelianum może prowadzić następującą działalność w zakresie użyteczności publicznej, nie wykraczającej poza sferę zadań publicznych:

1) użyczanie, najem lub dzierżawa składników mienia Hevelianum, w tym sal konferencyjnych, wystaw lub eksponatów;

2) organizowanie konferencji, imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, artystycznych oraz innych spotkań okolicznościowych na potrzeby podmiotów zewnętrznych;

3) usługi szkoleniowe,

4) usługi gastronomiczne i noclegowe;

5) prowadzenie parkingów;

6) usługi związanych z obsługą ruchu turystycznego;

7) sprzedaż pamiątek;

8) usługi reklamowe.

Rozdział 4

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§11. Hevelianum kieruje i reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo dyrektor.

§12. Do obowiązków dyrektora należy:

1) działanie w zakresie wynikającym z niniejszego Statutu, przepisów prawa oraz pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Gdańska;

2) określanie strategii Hevelianum;

3) kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej Hevelianum;

4) tworzenie warunków do właściwej realizacji celów i zadań Hevelianum;

5) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Hevelianum.

§13. Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw w zakresie wynikającym z jego kompetencji.

§14. Dyrektor może zaciągać zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym Hevelianum, zatwierdzonym przez Radę Miasta Gdańska.

§15. Organizację wewnętrzną Hevelianum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.

§16. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska.

Rozdział 5

RADA PROGRAMOWA

§17. Rada Programowa jest organem doradczym i wspierającym działania statutowe Hevelianum. W skład Rady wchodzi minimum 8 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek dyrektora.

§18. Członkami Rady mogą być osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie wiodących funkcji Hevelianum wskazanych w niniejszym Statucie, tj.: edukacji, nauki, ochrony zabytków, kultury, turystyki, gospodarki oraz działań społecznych.

§19. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§20. Członkami Rady nie mogą być pracownicy Hevelianum.

§21. Szczegółowe kompetencje, organizację oraz sposób działania Rady Programowej określa regulamin nadany przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek dyrektora.

§22. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Hevelianum.

Rozdział 6

GOSPODARKA FINANSOWA

§23. Hevelianum prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, szczególnie w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§24. Podstawą gospodarki finansowej Hevelianum jest roczny plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.

§25. Wydatki Hevelianum pokrywane są z budżetu Gminy Miasta Gdańska, a uzyskiwane dochody odprowadzane są do budżetu Gminy Miasta Gdańska.

Rozdział 7

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

§26. Hevelianum wyposażone jest przez Gminę Miasta Gdańska w mienie niezbędne do realizacji celów statutowych.

§27. Hevelianum zarządza nieruchomościami gminnymi na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział 8

NADZÓR

§28. Kontroli i oceny działalności Hevelianum dokonuje Prezydent Miasta Gdańska.

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29. Zmiany i uzupełnienia do postanowień niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie obowiązującym do jego uchwalenia.

§30. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Statut Hevelianum